Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterKontaktDagsordenKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Foto:

12/11-2014 Bestyrelsesmøde Blaabjerg UR

Møde om det gl. rådhus i Nr. Nebel

Referat af: Bestyrelsesmøde  i Blaabjerg UR den 12. november 2014
Mødet fandt
sted hos Eigil Lauritsen, Henne.
I mødet
deltog: Karina Sørensen, Jan Lillebæk (formand), Hans Peder Dam, Jørgen
Moesgaard, Eigil Lauritsen og Helge Knudsen og Søren H. Andersen.
Dagsorden:
1.Godkendelse af referat fra sidste møde
2.Orientering fra Formanden.
3.Evaluering af ”stor-møde” d. 9. oktober i Lunde
4.Udviklingsplaner
5.Bordet rundt
6.Møde med kommunen om kommuneplan
7.Fremtidige aktiviteter
8.Næste møde.
9.Eventuelt
Ad. 1
Referatet
blev godkendt.
Ad. 2
a.Den tidligere mødeindkaldelse blev aflyst, da
formanden måtte en tur på sygehus.
Karina deltog i ”for-visionsmøde” i
Varde, et formøde til det visionsmøde, der resulterede i valget af Varde
kommunes nye vision ”I et med naturen”.
b.Jan har haft møde med Jesper Ramskov i og om det
gl. rådhus i Nr. Nebel. Såfremt nogen kan finde anvendelse på dele af huset,
agter han at gå i gang med den nødvendige vedligeholdelse. Idéer modtages
gerne.
c.”UR-trøjer” blev udleveret.
d.Hans deltog i FUR-møde i Ølgod. Mest imponerende
var aktiviteterne omkring Bryggeriet.
e.FUR-møde 8/10 i Lunde, bl.a. med oplysninger om,
at der er afsat 4 mill. Kr. til gode udviklingsprojekter.
f.Ho og Nymindegab modtager beløb fra
Landsbyforskønnelses-puljen.
g.Der er opfordret til at melde ind til varde
kommune om ”mobil-huller”. Indmeldingen skal foretages til bpla@varde.dk
h.Der var udtrykt ”skuffende deltagelse” fra
Blåbjergområdet ved årets Karlsgårdedag.
i.Ved det afholdte møde om fælles LAG-bestyrelse
for Varde og Fanø fik Tistrup-området gavn af grundigt forarbejde.
j.Varde kommunes Trafikudvalg (Eigil medlem) er
nedlagt, nok mest på grund af intern ”fnidder”.
k.Møde 17/11 med Varde kommune. Tilmelding
foretages af den enkelte til Hanne.
Ad. 3.
Alle
udtrygte tilfredshed med mødets forløb. Der er udsendt referat. Der er
efterfølgende ”tilmeldt” 3 boliger til nedrivning i Lunde. Det skal igen
understreges, at kun ejer kan afgøre en eventuel nedrivning.
Ad. 4
a.11/11-14 møde i Henne om påbegyndelse af
Udviklingsplan. Deltagerne var alle inviterede!! – altså desværre ikke fri
adgang for alle beboerne! 19/11 igen møde i den valgte styregruppe.  
b.Planen for Nymindegab er principielt færdig. Der
sker imidlertid ikke noget.
c.Repræsentanter fra Lydum Sogne- og
Idrætsforening, foreningen Lydum Mølle og Lydum forsamlingshus, områdets
UR-repræsentant og Varde kommune holdt d. 22/9 møde i Lydum Mølle for at
forberede og indkalde til møde om Udviklingsplan for Lydum sogn. Alle sognets
beboere inviteret med omdelt invitation. Møde d. 27/10 på ”Nygaards Afrika” med
deltagelse af ca. 50 borgere. Resultat/holdninger /forslag m.v. fra borgermødet
blev d. 5/11 samlet og bearbejdet af den valgte styregruppe, således at
resultatet/idéerne kan forelægges til videre drøftelse ved borgermøde i Lydum
forsamlingshus d. 25/11-14.
Ad. 5.
Kvong.  Præstegården kan ikke sælges til 1,2 mill.
Kr.
Der er ingen
interesse for ”nedrivningspuljen” – men byen ser også forholdsvis velholdt ud.
Der er
planer om en ”pensionist-klub”, som f.eks. kan foretage diverse
vedligeholdelse.
Henne.
Det lokale foreningsarbejde kører som sædvanligt godt.
Nymindegab.
Det står lidt stille. Efter at Søren med succes har styret hjemmesiden i 4 år
overlod han den til andre – og sinde er nu væk! De lokale foreninger er derfor
utilfredse, og situationen går ud over de fælles arrangementer /aktiviteter.
Lydum.  Se pkt. 4 om Udviklingsplan.  1 hus i Nr. Lydum er fjernet, 2 huse i Lydum
by afventer nedrivning, principielt før jul/nytår. Borgerne afventer stadig
Varde kommunes meget langsommelige reaktion på klager over beboer på
Hekkenfeldvej, hvis ”skrammel” breder sig ud over vejarealet.
Lunde.   Parken/Skihop- og kælkebakke er  påbegyndt.
Nr.
Nebel.  Ingen særlige aktiviteter –
dog stadige overvejelser om anvendelse af gl. Rådhus.
Ourtup.
Intet nyt om byggegrunde. Laurids har trukket sig som formand for lokalrådet –
Ulla ny formand.
KL-support,
som ikke har kunnet låne penge i Kreditforeningen, har lånt penge i
Outrup-Invest.
Ad. 6
Ved det
efterfølgende aflyste møde var kun UR-Blåbjerg inviteret – og kun Jørgen
tilmeldt. Derfor aflysning/udsættelse. Vi har interesse i at afholde mødet,
hvilket meddeles Varde kommune. Der foreslås et møde i 2.dn. halvdel af januar
2015.
Ad. 7
UR Blåbjerg
agter at udskrive en konkurrence om: ”Udvikle projektidé, der kan medvirke til
positiv udvikling af Blåbjerg – området”.
Det er
idéen, at både privatpersoner, institutioner, private og offentlige
institutioner kan deltage. Det skal tydeliggøres, at f.eks. unge fra skoler
o.l. forventes at deltage – for bl.a. at udtrykke støtte til og anerkendelse af
Ungerådets arbejde.  Der foreslås 1.
præmie på i størrelsesordenen 10.000 kr. Dommerpanelet er UR Blåbjerg.
Ad. 8
Næste møde
den 19. januar 2015 kl. 19.00 hos Jan.
Ad. 9
Planen for
Naturpark Vesterhavet er godkendt af Friluftsrådet og dermed Jyllands første
Naturpark. Der vil senere blive officiel indvielse.
Det
”officielle” hjemmesideprogram for UR er for tungt – Søren foreslår at lave en
Facebook- side.
Rettelse af
tlf. nr.:                     Søren 72 66
29 42
                                                         Karina
28 71 38 31
Ref. Helge
Knudsen.