Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterKontaktDagsordenKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Foto:

Ordinær generalforsamling 2011

Blaabjerg Udviklingsråd

Blaabjerg Udviklingsråd
Ordinær generalforsamling

Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.00
I Nørre Nebel Idrætscenter – mødelokale 1

Intro: Præsentation af Blaabjergfilmene

Referat

1. Valg af dirigent: Thorkild Møller valgt med akklamation


2. Valg af referent: Anne Margrethe valgt


3.Aflæggelse af beretning, v/ formand Birgit Jyde:
Udviklingsrådet opdelte sig i bosætnings- og turistudvalg. Gode aktiviteter i første halvdel, men nogen stilstand herefter. Underudvalget omkring generationshus/juniorklub har dog kørt igennem.
Formanden og Peter Hansen har samarbejdet med filmproducenten om Blaabjerg-filmene, som formanden er stolt af. Formanden har i øvrigt deltaget i: GIS-møde: Kortlægning af områderne. Møde med byråd og forvaltning mhp. øget kendskab/samarbejde. Projekt ”Kommunen og civilsamfundet” – vi har fået støtte til projekt i Lunde, der inddrager ældre i skolen. Projekt Netværksstyring, som formanden har kunnet bruge i forbindelse med kampen for svømmehallen. Projekt ”Vardeconvalley” - der vil gøre Varde kendt for sundhed og CO2-neutralitet. Erhvervsledere står for projektet - FUR er gået med i det.

Karsten spørger, om man havde nok indflydelse på indholdet af filmene. Det synes formanden.
Søren roser filmen, men spørger, hvordan man får folk til at se dem. Enighed om, at der er en oplysningsopgave. Filmene ligger også på YouTube. Der spørges til prisen – for det tilfælde, at man skulle have lyst til at udvide med flere film. Formanden kender den ikke.


4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/ kasserer Søren Erik Johnsen.
Søren Erik Johnsen fremlagde et regnskab med beskedne udgifter og rigtig gode indtægter, så regnskabet udviser et solidt overskud. Budgetforslaget bygger videre på sidste års forslag.
Det foreslås: at der, da der nu er overskud, gives kørselstilskud til rådsmedlemmer, og at der kan gives støtte til lokale initiativer. Formanden mener, at der også fremover meget vel kan komme offentlige puljer, der kan søges midler fra – i lighed med puljen til borgerinddragende aktiviteter i 2010. Connie Knigge har hørt nogen fortælle om et landsbypedelarrangement vistnok i Jyderup, som hun syntes lød meget interessant. Hun foreslår, at der arrangeres et foredrag om arrangementet. Niels Christiansen og deltager fra Stausø foreslår, at UR bruger borgerinddragelsesmidler til et arrangement til støtte for svømmehallen. Søren ønsker sig så meget en digital informations-stander.


5. Indkomne forslag: 
   • Der ønskes en drøftelse af rådets struktur
Formanden foreslår, at der laves et forretningsudvalg, så ansvaret for UR’s virksomhed fordeles på flere. Forslaget støttes af Peter Hansen. Søren overvejer, om UR måske skal omdefinere sin virksomhed og i højere grad være en ERFA-gruppe – ud fra den betragtning, at medlemmerne jo hver især er aktive i foreninger m.v. i vort lokalsamfund. Karsten påpeger, at det faktisk var af lyst til at præstere, at vi sidste år splittede op! Ole peger på, at UR har været godt for flere ting – bl.a. at nedbryde de gamle sognegrænser. Han mener til gengæld, at kommunen måske kunne have været lidt mere omhyggelig med at inddrage os, når der skal træffes beslutninger med konsekvenser for vort område. Peter tilføjer, at det kan være svært at agere i høringssituationer, fordi man ikke er politisk valgt. Niels Christiansen giver – i sin egenskab af byrådsmedlem - svar på tiltale – og udtrykker forundring over, at UR ikke ytrede sig vedrørende Vestbanen. Der svares, at der var tale om et bevidst valg, fordi der i UR ikke var enighed om sagen.
ERFA-gruppe-tanken er dog interessant, mener flere. Hvor stort samarbejde der er i forhold til Byrådet er der delte meninger om, men formanden finder det særdeles tilfredsstillende. Thorkild gør opmærksom på, at LAG-generalforsamling/-valg er en god lejlighed til at øve indflydelse.
Conny efterlyser en konklusion på den lange drøftelse og får det svar af formanden, at strukturen vil være det vigtigste punkt på førstkommende rådsmøde.

6. Valg af rådsmedlemmer. På valg:
Birgit Jyde
Helge Knudsen
Preben Høj Pedersen(ønsker ikke genvalg)
Morten Larsen
Søren Rotbøl
Peter Hansen(ønsker ikke genvalg)
Anne Margrethe Jakobsen
Desuden opstiller
Ulla Dahl Hansen, Vittarp
Conny Knigge, Rottarp
Alle de nævnte undtagen Preben Høj Pedersen og Peter Hansen har fremover sæde i UR-Blaabjerg sammen med de medlemmer, som tiltrådte i 2010

7. Valg af revisor / revisorsuppleant:
Genvalg af Preben Nielsen(revisor) og Thorkild Møller(suppleant)

8. Eventuelt
Formanden takker dirigenten for kyndig ledelse og de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde.
Konstituerende møde 14.04.2011 kl.19.00 i Kulturhuset, Nørre Nebel