Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterBestyrelse - kontaktReferater Blåbjerg UdviklingsrådKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
2014 Referater Blaabjerg UR
Få beretningerne om vores aktiviteter i 2014
Default image

 

Seneste referat

Referat af: Bestyrelsesmøde  i Blaabjerg UR den 12. november 2014
Mødet fandt sted hos Eigil Lauritsen, Henne.
I mødet deltog: Karina Sørensen, Jan Lillebæk (formand), Hans Peder Dam, Jørgen Moesgaard, Eigil Lauritsen og Helge Knudsen og Søren H. Andersen.

Dagsorden:
1.Godkendelse af referat fra sidste møde
2.Orientering fra Formanden.
3.Evaluering af ”stor-møde” d. 9. oktober i Lunde
4.Udviklingsplaner
5.Bordet rundt
6.Møde med kommunen om kommuneplan
7.Fremtidige aktiviteter
8.Næste møde.
9.Eventuelt

Ad. 1
Referatet
blev godkendt.

Ad. 2
a. Den tidligere mødeindkaldelse blev aflyst, da formanden måtte en tur på sygehus. Karina deltog i ”forvisionsmøde” i Varde, et formøde til det visionsmøde, der resulterede i valget af Varde kommunes nye vision ”I et med naturen”.
b. Jan har haft møde med Jesper Ramskov i og om det gl. rådhus i Nr. Nebel. Såfremt nogen kan finde anvendelse på dele af huset, agter han at gå i gang med den nødvendige vedligeholdelse. Idéer modtages gerne.
c. ”UR-trøjer” blev udleveret.
d. Hans deltog i FUR-møde i Ølgod. Mest imponerende var aktiviteterne omkring Bryggeriet.
e. FUR-møde 8/10 i Lunde, bl.a. med oplysninger om,
at der er afsat 4 mill. Kr. til gode udviklingsprojekter.
f. Ho og Nymindegab modtager beløb fra Landsbyforskønnelses-puljen.
g. Der er opfordret til at melde ind til varde kommune om ”mobil-huller”. Indmeldingen skal foretages til bpla@varde.dk
h. Der var udtrykt ”skuffende deltagelse” fra Blåbjergområdet ved årets Karlsgårdedag.
i. Ved det afholdte møde om fælles LAG-bestyrelse for Varde og Fanø fik Tistrup-området gavn af grundigt forarbejde.
j. Varde kommunes Trafikudvalg (Eigil medlem) er nedlagt, nok mest på grund af intern ”fnidder”.
k. Møde 17/11 med Varde kommune. Tilmelding foretages af den enkelte til Hanne.

Ad. 3.
Alle udtrygte tilfredshed med mødets forløb. Der er udsendt referat. Der er efterfølgende ”tilmeldt” 3 boliger til nedrivning i Lunde. Det skal igen understreges, at kun ejer kan afgøre en eventuel nedrivning.

Ad. 4
a. 11/11-14 møde i Henne om påbegyndelse af Udviklingsplan. Deltagerne var alle inviterede!! – altså desværre ikke fri adgang for alle beboerne! 19/11 igen møde i den valgte styregruppe.  
b. Planen for Nymindegab er principielt færdig. Der sker imidlertid ikke noget.
c. Repræsentanter fra Lydum Sogne- og Idrætsforening, foreningen Lydum Mølle og Lydum forsamlingshus, områdets UR-repræsentant og Varde kommune holdt d. 22/9 møde i Lydum Mølle for at forberede og indkalde til møde om Udviklingsplan for Lydum sogn. Alle sognets beboere inviteret med omdelt invitation. Møde d. 27/10 på ”Nygaards Afrika” med deltagelse af ca. 50 borgere. Resultat/holdninger /forslag m.v. fra borgermødet blev d. 5/11 samlet og bearbejdet af den valgte styregruppe, således at resultatet/idéerne kan forelægges til videre drøftelse ved borgermøde i Lydum forsamlingshus d. 25/11-14.


Ad. 5.
Kvong.  
Præstegården kan ikke sælges til 1,2 mill. Kr.
Der er ingen interesse for ”nedrivningspuljen” – men byen ser også forholdsvis velholdt ud.
Der er planer om en ”pensionist-klub”, som f.eks. kan foretage diverse vedligeholdelse.
Henne.
Det lokale foreningsarbejde kører som sædvanligt godt.
Nymindegab.
Det står lidt stille. Efter at Søren med succes har styret hjemmesiden i 4 år overlod han den til andre – og sinde er nu væk! De lokale foreninger er derfor utilfredse, og situationen går ud over de fælles arrangementer /aktiviteter.
Lydum.  
Se pkt. 4 om Udviklingsplan.  1 hus i Nr. Lydum er fjernet, 2 huse i Lydum by afventer nedrivning, principielt før jul/nytår. Borgerne afventer stadig Varde kommunes meget langsommelige reaktion på klager over beboer på Hekkenfeldvej, hvis ”skrammel” breder sig ud over vejarealet.
Lunde.  
Parken/Skihop- og kælkebakke er  påbegyndt.
Nr. Nebel.  
Ingen særlige aktiviteter – dog stadige overvejelser om anvendelse af gl. Rådhus.
Ourtup.
Intet nyt om byggegrunde. Laurids har trukket sig som formand for lokalrådet – Ulla ny formand.
KL-support, som ikke har kunnet låne penge i Kreditforeningen, har lånt penge i
Outrup-Invest.


Ad. 6
Ved det efterfølgende aflyste møde var kun UR-Blåbjerg inviteret – og kun Jørgen
tilmeldt. Derfor aflysning/udsættelse. Vi har interesse i at afholde mødet,
hvilket meddeles Varde kommune. Der foreslås et møde i 2.dn. halvdel af januar
2015.


Ad. 7
UR Blåbjerg agter at udskrive en konkurrence om: ”Udvikle projektidé, der kan medvirke til positiv udvikling af Blåbjerg – området”.
Det er idéen, at både privatpersoner, institutioner, private og offentlige institutioner kan deltage. Det skal tydeliggøres, at f.eks. unge fra skoler o.l. forventes at deltage – for bl.a. at udtrykke støtte til og anerkendelse af
Ungerådets arbejde.  Der foreslås 1. præmie på i størrelsesordenen 10.000 kr. Dommerpanelet er UR Blåbjerg.


Ad. 8
Næste møde den 19. januar 2015 kl. 19.00 hos Jan.


Ad. 9
Planen for Naturpark Vesterhavet er godkendt af Friluftsrådet og dermed Jyllands første Naturpark. Der vil senere blive officiel indvielse.
Det ”officielle” hjemmesideprogram for UR er for tungt – Søren foreslår at lave en Facebook- side.

Rettelse af tlf. nr.:
Søren 72 66 29 42 
Karina 28 71 38 31

Ref. Helge
Knudsen.

2014 Referater

Kunne ikke finde: [EMNE=blaabjerg:1211-2014-bestyrelsesmoede-blaab] Kunne ikke finde: [EMNE=blaabjerg:246-2014-bestyrelsesmoede-blaabj] Kunne ikke finde: [EMNE=blaabjerg:195-2014-bestyrelsesmoede-blaabj] Kunne ikke finde: [EMNE=blaabjerg:104-2014-bestyrelsesmoede-blaabj] Kunne ikke finde: [EMNE=blaabjerg:242-14-bestyrelsesmoede-blaabjer] Kunne ikke finde: [EMNE=blaabjerg:161-2014-arbejdsmoede-blaabjerg-]