Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterBestyrelse - kontaktReferater Blåbjerg UdviklingsrådKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Lydum
Lydum
Default image

Lydum - et velfungerende landdistrikt?

 
Det er professor John Brydens opfattelse, at mindst syv forskellige kriterier skal være opfyldt for at vedligeholde eller skabe et velfungerende landdistrikt, jf. kapitlet "Landdistriktsudvikling - et uklart begreb". Hans kriterier er udformet for landdistrikter i et væsentlig større målestoksforhold end et lille, dansk sogn, men hvordan opfylder Lydum sogn kriterierne?
 
1. Befolkningstallet kan knap fastholdes, da boligmassen ikke forøges og antal beboere pr. husstand falder. Aldersfordelingen er i orden, og sognet opfattes af både "indfødte" og tilflyttere som et godt sted at bo og leve i . (Fællesrådets undersøgelse). Relativt mange yngre med kort uddannelse bliver i sognet, færre med længere uddannelse. 
2. Jordbrugsrelaterede arbejdspladser (landbrug/maskinstation) og håndværksvirksomheder er de bærende erhverv for beskæftigede i sognet (23 pct.), mens pendlerne (77 pct.) er beskæftigede i en bred vifte af erhverv. At udvikle "baglandsturisme" i lokalområdet er en væsentlig del af planerne for udvikling.
3. Ikke relevant for et lille dansk sogn og måske slet ikke for velfærdssamfundet Danmark.
4. Tilslutningen til aktiviteterne i sognet giver det indtryk, at beboerne er glade for og stolte af sognets historie og natur. Det er tilsyneladende i stor udstrækning lykkedes at skabe fællesskabsfølelse mellem indfødte og tilflyttere, selv om den enkeltes identitet sandsynligvis ikke nødvendigvis er knyttet til sognet.
5. Sognets jordejere er fortrinsvis få store fuldtidsbrug med animalsk produktion, men der er flere små hobby/fritidslandbrug. De "økonomiske" netværk eksisterer/breder sig ud over sognets grænser.
6. Der er både negative og positive eksempler på samarbejder eller mangel på samme mellem kommunen og lokale ngo'er (fx regionplan/kommuneplan og lokale ønsker samt Lydum Mølle-projektet).
7. Lydum sogn er et meget lille lokalområde, hvis udvikling nødvendigvis må være meget afhængig af udefrakommende investeringer og beslutninger. Der sker imidlertid nogen udvikling med baggrund i egen vilje på egne præmisser, med lokale investeringer og lokal beslutningsdygtighed, og der er gode eksempler på understøttelse af lokale og regionale kræfter.
 
Selv om der eksisterer konflikter og mange uløste opgaver, kan det konkluderes, at Lydum sogns "helbred" i øjeblikket er relativt godt. Der er, i øvrigt sammen med kommunen og "regionen" som helhed, problemer med stagnerende befolkningstal, ligesom der for at fastholde helbredet - igen sammen med "regionen" - skal skabes bedre muligheder for nye arbejdspladser, der kan fastholde veluddannede unge. Sognets afgørende styrke er det lokale sammenhold, organisationsevnen og den lokale debat. Det er netop en af Annette Aagaard Thuesens hovedkonklusioner ("National rural policies and entrepreneurship in the rural context"), at den lokale debat og det lokale sammenhold er meget vigtig for udvikling - og gennem debatten at få forklaret/overbevist lokalbefolkningen om, at det er til alles fordel. Vi gør kun noget, der giver os fordele!
 
Landsbyfællesskabsfølelsen lever i Lydum og er et godt grundlag for en udvikling af et fortsat levende sogn. Udviklingen kan selvfølgelig ikke foregå uafhængigt af det omgivende samfund, men det grundlæggende spørgsmål "Hvad er det egentlig, vi vil med sognet?" er blevet stillet, og mange levedygtige idéer fødes i fællesskabet.
I september 2003 oprettedes en ny forening "Foreningen Lydum Mølle" med det formål at overtage og udvikle den gamle vandmølle/foderstof. P.T 2023 er der indtil nu investeret over 8 mill. kr fra Fondsmidler i den gamle mølle, og der sker hele tiden nyt.
I 2019 dannedes en landsbyklynge (Trekløver Vest) sammen med Kvong og Lunde. I samme ombæring, blev der også sammensat en fælles udviklingsplan for de 3 sogne.
 
I efteråret 2021 blev Lydum Gamle skole solgt til Galleriejer Tobias Posselt fra Berlin. Det hedder nu "umbrella", og der bliver investeret ret store summer i TOTALRENOVERING af vores gamle skole. Første udstilling er planlagt til d 10 juni 2023 i den gamle gymnastiksal.
Se mere her: https://lydum.dk